Propočet oddlužení

Příjmy, které se započítavají do oddlužení :

• mzdu a náhradu mzdy

• dávku nemocenskou

• vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

• peněžitá pomoc v mateřství

• důchody - výjimkou je sirotčí důchod nezletilého dítěte, který přijímá rodič (povinný), ale jde o příjem dítěte,

• podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

• z dávek pěstounské péče pouze odměnu pěstouna

• rodičovský příspěvek

• sociální příplatek

• ošetřovné za péči o nemocného člena rodiny

• náhrada mzdových nároků zaměstnance podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

• stipendia a vedle mzdy/platu též odstupné, náhrady z důvodu pracovního úrazu / nemoci z povolání

 

§ 299 (1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou a) náhrada mzdy nebo platu, b) nemocenské80a), c) ošetřovné80a), d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství80a), e) peněžitá pomoc v mateřství80a), f) důchody, g) stipendia, h) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, i) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, j) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním, k) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta.

(2) Jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby, která z tohoto důchodu platí náklady za pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takové

Do oddlužení se nezapočítává:

• příspěvek na bydlení a jednorázové dávky státní sociální podpory (např. porodné)

• dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

• dávky podle zákona o sociálním zabezpečení

• dávky, jejichž příjemcem je osoba odlišná od povinného – typicky: přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, sirotčí důchod

• dávky, jejichž příjemcem je osoba odlišná od povinného – typicky: přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, sirotčí důchod

 • diety a kapesné

 

Nyní je nutno spočítat součet všech čistých příjmů, které je nutno zahrnou do oddlužení.

V tabulce nyní zjistíte, za jakých pomínek a zda je vůbec oddlužení možné..

 

 Propočet oddlužení ke stažení zde.