Časté dotazy

Co to vlastně je oddlužení?

Je to jedeno z možných řešení úpadku. Dlužník se nachází v úpadku, pokud má více věřitelů a není schopen plnit své závazky. Pokud dlužník plní řádně a včas soudem stanovené povinnosti při plánování oddlužení, soud má možnost ho zprostit části neuspokojených závazků (až 70%).

Může oddlužení využít každý?

Návrh na oddlužení může podat pouze dlužník, fyzická osoba, který není podnikatelem. Zároveň s tímto návrhem je třeba podat i návrh insolvenční.

Je pro mě jako pro důchodce vhodné oddlužení?

Ano. Další informace naleznete v naší záložce: Oddlužení seniorů

Jak podat návrh na oddlužení?

Je nutné vyplnit relativně obsáhlý formulář, který můžete stáhnout z internetu, nebo získat na příslušném krajském soudu. Na tento krajský soud se pak i návrh na oddlužení podává. Důrazně nedoporučujeme, aby si dlužník návrh na a oddlužení podával sám, je totiž snadné ve formuláři udělat chybu,která může oddlužení zmařit. Kontaktujte vždy právního zástupce (advokáta), který Vám s oddlužením pomůže.

Jaké podmínky musí dlužník splnit?

Soud povolí oddlužení pouze těm, u kterých se dá učinit reálný předpoklad, že je dlužník schopen věřitelům splatit alespoň 30% svého dluhu. Musí mít tedy stálý příjem (nebo důchod) a další podmínkou je, že oddlužením nesmí sledovat nepoctivý záměr.

Jak velkou část svého dluhu budu muset zaplatit?

Dlužník je povinnen ve svém insolvenčním návrhu (a v průběhu soudního řízení) soud přesvědčit o tom, že je schopen zaplatit alespoň 30% všech svých nezajištěných závazků. Tato částka je minimální. Znamená to tedy, že dlužník, v případě, že bude moci, zaplatí během insolvenčního řízení i více než 30% svých pohledávek. Je však zastaveno další narůstání úroků a dalších sankcí.

Může mi exekutor i nadále provádět srážky ze mzdy, popřípadě z důchodu, když zahájím insolvenční řízení?

Nemůže. Insolvenční řízení je zahájeno podáním insolvenčního návrhu na soud. Od té chvíle již nelze uspokojovat pohledávky jiným způsobem, než v rámci insolvenčního řízení -tedy není možno ani exekucí provádět srážky ze mzdy, či důchodu.

Způsoby oddlužení jsou dva – zpeněžení majetkové podstaty (jednorázový prodej majetku dlužníka a vyrovnání dluhů) a plnění splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení nemůže nikdy rozhodnout dlužník, ale hlasují o něm nezajištění věřitelé, kteří přihlásili svou pohledávku. Pokud u nich nedojde ke shodě, určí způsob oddlužení soud.

Jak probíhá oddlužení plněním splátkového kalendáře?

U tohoto způsobu nebude nijak postižen majetek dlužníka, dlužník však musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a podobu 5 let měsíčně odvádět stanovenou část mzdy nezajištěným věřitelům. Dary, dědictví i mimořádné příjmy se do oddlužení také počítají.

Jak probíhá oddlužení zpeněžením majetkové podstaty?

Tento způsob má blízko konkurzu. Dojde k prodeji dosavadního majetku dlužníka, důležité je, že oddlužením nebude postihnut majetek nabytý po schválení oddlužení.

Kdo je to insolvenční správce?

Je to osoba, kterou ustanoví soud a to nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Tento insolvenční správce dohlíží na plnění splátkového kalendáře, případně prodává majetek, který je zahrnut v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

V případě, že mi soud již povolil oddlužení, jakým způsobem budu platit své závazky? Budu platit každému věřiteli zvlášť?

Soud v průběhu soudního řízení určí dlužníkovi částku, kterou bude dlužník každý měsíc ze své výplaty dostávat. Zbytek bude jeho plátce mzdy odvádět na uspokojení závazků a sice insolvenčnímu správci. To proto, aby v tom dlužník neměl zmatek. Provádění plateb věřitelům je součástí činnosti soudem přiděleného insolvenčního správce a ten je také za tuto činnost odpovědný.

Je možné, že mi soud zruší již schválené oddlužení?

Ano, soud může zrušit i schválené oddlužení a to například v tom případě, když dlužník nebude plnit povinnosti, vyplývající z oddlužení, popřípadě se ukáže, že není schopen plnit splátkový kalendář.

Jak lze dosáhnout zproštění dluhů?

Pokud dlužník splní řádně a včas veškeré povinnosti, vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení, soud ho na jeho návrh od placení neuspokojené části pohledávek osvobodí.

Je opravdu nutné, abych se kvůli oddlužení dostavil k soudu?

Dostavit se k na výzvu k soudu je povinností dlužníka.

Vím, že oddlužení se týká pouze nepodnikatelů, v minulosti jsem podnikala na živnostenský list, podnikání jsem ukončila a nemám žádné závazky z podnikání. Mohu si požádat o oddlužení?

Ano, při rozhodování o podaném insolvenčním návrhu je rozhodující, že v době podání návrhu již nepodnikáte a zároveň nemáte žádné závazky z podnikání.

Pro podání návrhu je třeba doložit příjmy za poslední tři roky. Mohu podat insolvenční návrh i když jsem v posledních třech letech byla po určitou dobu nezaměstnaná? V současné chvíli mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Ano, přehled o Vašich příjmech za poslední tři roky je důležitý pro doložení tzv. poctivého záměru. Jinými slovy insolvenční soud se bude při posuzování Vámi podaného návrhu zabývat tím, zda jste se v minulých třech letech chovala zodpovědně vůči Vašim věřitelům. Skutečnost, že jste po určitou dobu byla bez zaměstnání, Vás automaticky nevylučuje z možnosti podat insolvenční návrh. Důležité je doložit, že jste o získání zaměstnání usilovala a snažila se aktivně zajistit finanční prostředky na úhradu Vašich závazků.

Mám obavu, že mé příjmy nejsou dostačující pro povolení oddlužení. Mám však rodiče, kteří jsou ochotni mi pravidelně poskytovat příslušné částky tak, abych splňoval podmínky pro povolení oddlužení. Jak mám v takovém případě postupovat?

Vaše situace je poměrně častá. Doporučuji uzavřít písemnou darovací smlouvunebo smlouvu o důchodu, v níž se Vaši rodiče zaváží k pravidelnému poskytování částek na úhradu Vašich splátek.

Je pravda, že na úhradu nákladů insolvenčního řízení je třeba uhradit zálohu ve výši 50.000,- Kč?

Insolvenční zákon stanoví, že insolvenční soud může stanovit insolvenčnímu navrhovateli povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to až do výše 50.000,- Kč. Z osobní zkušenosti vím, že v případě oddlužení soudy nestanoví zálohu v částce převyšující 5.000,- Kč. Mnohé soudy dokonce zcela upustily od stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení v případě návrhů na povolení oddlužení.

Mohu podat insolvenční návrh i za situace, kdy již byla nařízena exekuce na můj majetek?

Ano, dokonce bych to ve většině případů považovala za velmi rozumný postup, pokud máte více věřitelů. Po zahájení insolvenčního řízení již nelze exekuci provést, znamená to, že exekutor např. nemůže přistoupit k prodeji sepsaných movitých či nemovitých věcí. Rozdíl mezi exekucí a insolvencí mimo jiné tkví v tom, že po dodržení podmínek stanovených v usnesení o schválení oddlužení, soud rozhodne o osvobození od placení zbytku neuhrazených dluhů. V exekuci je však pokračováno až do doby než budou pohledávky zcela uhrazeny. Navíc je třeba připomenout, že po dobu probíhajícího insolvenčního řízení se pohledávky neúročí. Uvedené však pro exekuční řízení neplatí. Důležité při řešení Vašich finančních těžkostí je včas vyhledat odbornou pomoc a ve spolupráci s takovým odborníkem najít nejvhodnější řešení krizové situace.

Co znamená osobní bankrot?

Pojem "osobní bankrot" se v naší společnosti používá poměrně často, je to však jen lidový název pro oddlužení. Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, který je určen pro nepodnikatele. Více informací  k oddlužení naleznete   zde.

Vzal jsem si několik půjček na domácí spotřebiče, dovolenou a mám také úvěr v bance. Promeškal jsem už placení několika měsíčních splátek, nezbyly mi na ně z výplaty žádné peníze. Jak se můžu oddlužit?

Tato situace se nazývá platební neschopností, neboť máte více věřitelů, Vaše peněžité závazky jsou déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, nejste schopen tyto závazky plnit a jste tedy v úpadku. Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka - nepodnikatele oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 %. Více informací k oddlužení naleznete   zde.

Můj zaměstnavatel je v insolvenci a dluží mi výplatu, jak mám postupovat?

Máte v zásadě dvě možnosti, a to uplatnit svou pohledávku (dlužnou výplatu) v insolvenčním řízení, nebo zvolit postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Pokud budete svou pohledávku uplatňovat v rámci insolvenčního řízení, veškeré informace týkající se insolvenčního řízení můžete zjistit v   insolvenčním rejstříku   , kde lze také sledovat průběh celého řízení. Svou pohledávku musíte uplatnit vůči insolvenčnímu správci, který byl pro řízení ustanoven insolvenčním soudem. Stačí insolvenčního správce na danou pohledávku upozornit a sdělit mu její výši, můžete ale pro jistotu přihlásit svou pohledávku klasický způsobem pomocí   přihlášky pohledávky    Výhodou přihlášky pohledávky je to, že se velmi snadno dokazuje uplatnění pohledávky, neboť přihláška je součástí spisu. Dobrou zprávou pro vás je, že pohledávky z pracovněprávních vztahů se uspokojují zásadně v plné výši.

Druhou možností v této situaci je postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Podle tohoto zákona je možné uplatnit u úřadu práce v místě sídla zaměstnavatele nárok na vyplacení mzdy, kterou nevyplatil zaměstnavatel. Pro další informace kontaktujte místně příslušný úřad práce.

Je rozdíl mezi insolvenčním návrhem a přihláškou pohledávky?

Insolvenčním návrhem    se řízení zahajuje,   přihláškou     nikoliv. Chcete-li zahájit insolvenční řízení na majetek Vašeho dlužníka, musíte podat návrh a připojit přihlášku. Podáte-li pouze přihlášku, řízení zahájeno nebude. Pokud však již bylo řízení zahájeno jiným návrhem, Vy již návrh podávat nemusíte a stačí se tedy pouze přihlásit. Přihláškou se tak Vaše pohledávka dostane do insolvenčního řízení a bude možné ji následně uspokojit.

Podal jsem přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Můžu jí ještě změnit?

Zákon připouští, aby věřitel svou přihlášku měnil, a to až do doby, než o ní bude v rámci přezkumného jednání rozhodnuto. Přihlašovatel tak může reagovat na okamžitý stav, např. na to, že část pohledávky zanikla, nebo na to, že zjistil, že přihlásil více nebo méně.

Podal jsem přihlášku pohledávky, ale rozmyslel jsem si to, můžu jí vzít zpět?

Ano, insolvenční navrhovatel totiž může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Pokud se však budete zpětvzetím chtít vyhnout pokutě za to, že jste přihlásil příliš vysokou pohledávku, bude soud zkoumat, zda jste ji přihlašoval v dobré víře a zda jste svým jednáním v průběhu řízení nepoškodil ostatní věřitele. Tedy zpětvzetím přihlášky se nevyhnete případné pokutě za nesprávné přihlášení.

Soud mi povolil oddlužení, řádně teď plním splátkový kalendář a snažím se žít bez dluhů a očistit svoje jméno. Každý ale může v insolvenčním rejstříku vidět, že jsem dlužil hodně peněz. Co s tím můžu dělat?

Musíte počkat. Teprve až uplyne 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

Jsem ručitelem svého přítele, který se nyní ocitl v insolvenci. Jeho věřitel teď po mě vyžaduje zaplacení dlužné částky, bojím se, že už nedostanu peníze od přítele zpět. Jak mám postupovat?

Insolvenční zákon řeší tuto situaci v ustanovení §183. Jako ručitel nebo spoludlužník můžete svůj nárok v insolvenčním řízení uplatnit za předpokladu, že stejnou pohledávku neuplatnil věřitel samotný. Současně musí být Vaše pohledávka uplatněna jako podmíněná (přihlásíte svou pohledávku pomocí předepsané   přihlášky. V případě, že už jste plnil za dlužníka, kterého se týká probíhající insolvenční řízení, v němž věřitel předmětnou pohledávku uplatnil, vstoupíte do pohledávky věřitele v rozsahu, ve kterém jste plnil za dlužníka. Nemusíte však spoléhat na aktivitu věřitele, kterému jste plnil. Jste sám aktivně legitimován k podání návrhu dle ustanovení § 18 insolvenčního zákona. Plnění za dlužníka musí být před insolvenčním soudem doloženo veřejnou listinou (ustanovení § 134 o. s. ř.) nebo listinou s úředně ověřenými podpisy.

Bylo mi řečeno, že se mám s otázkou obrátit na insolvenčního správce ustanoveného pro řízení. Jak zjistím jeho jméno a kontakt na něj?

Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce, naleznete online v   insolvenčním rejstříku    Další informace o insolvenčním správci můžete podle jména vyhledat v   seznamu insolvenčních správců, který je též součástí insolvenčního rejstříku.

Insolvenční správce popřel mojí pohledávku. Můžu se tomuto popření nějak bránit?

Spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek se nazývají incidenční. Incidenční spory se projednávají na návrh oprávněné osoby podaný v rámci insolvenčního řízení. Pro jednání o incidenčních sporech neplatí ustanovení o jednání v insolvenčním řízení, přiměřeně se použijí ustanovení občanského soudního řádu. Incidenční spory jsou nedělitelnou složkou insolvenčního řízení a rozhoduje o nich stejný soud jako v insolvenčním řízení.

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Žaloba se podává vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží.