Exekuce

Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.
Nemáte přehled, zda jsou proti Vám vydány některé z výše uvedených exekučních titulů? Tyto informace jde většinou velice přesně zjistit a ochránit Vás.
Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Nutí tedy splnit to, co bylo shledáno právem v řízení nalézacím (většinou před soudem), jestliže poté nedošlo k dobrovolnému plnění ze strany povinného. Mezi nalézacím a vykonávacím řízením však neexistuje bezprostřední návaznost, exekuční řízení je samostatný druh civilního procesu se specifickými procesními zásadami a instituty, které se zahajuje na návrh.
Zkuste řešit své problémy a dluhy ještě před tím, než Vás navštíví exekutor. Víme jak!
Nebo máte pohledávku vůči dlužníkovi či neplatí Vám otec dítěte výživné? Poradíme.
V České republice se rozlišují výkony rozhodnutí, které provádějí soudy samy, a exekuce, které provádí samostatní soudní exekutoři. Kromě toho své vlastní exekuce mohou provádět i finanční úřady a další správní úřady.
Dlužíte finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení nebo jiným správním úřadům? Zkoušeli jste požádat o částečné prominutí? Nikoliv? Poradíme jak.
Od roku 2001, kdy se exekutoři spolu s novým exekučním řádem v Česku opět zrodili, existovala dvojkolejnost výkonu rozhodnutí. Na jedné straně fungovaly klasické soudní výkony rozhodnutí a na straně druhé exekuce prováděné prostřednictvím soudních exekutorů.
Exekuce prováděná soudním exekutorem
Exekuci provede ten soudní exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí, přičemž prvním úkonem takto vybraného soudního exekutora je právě zápis v zákoně stanovených údajů do tohoto rejstříku. Elektronický rejstřík zahájených exekucí je neveřejný, je spravován Ministerstvem spravedlnosti a nahlížet do něj mohou soudy, exekutorská komora a soudní exekutoři. Exekuční návrh podává oprávněný k soudnímu exekutorovi, kterého chce provedením exekuce pověřit. Ten jej po odstranění případných vad postoupí exekučnímu soudu, kterým je okresní soud, v jehož obvodu má povinný místo trvalého pobytu. Exekuční soud poté daného soudního exekutora pověří jejím provedením, jestliže jsou splněny zákonné předpoklady. Pověření není soudním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat, účastník řízení může uplatnit pouze návrh na zastavení zahájené exekuce.
Máte podezření, že Vás navštívil falešný exekutor nebo pouze vymahači, kteří se pouze za exekutory vydávají? Nevíte jak si to ověřit a jak se bránit? Pomůžeme.

Soudní exekutor může v jedné věci zvolit více druhů exekuce zároveň, pro každý z nich pak vydá zvláštní exekuční příkaz. Exekuce ukládající zaplacení peněžité částky může být provedena srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, postižením podniku, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění.
Obstavil Vám exekutor dle Vašeho názoru příliš mnoho majetku pro bagatelní pohledávku? Obstavil Vám exekutor jak mzdu, tak účet, na který je zasílána zbývající část mzdy a vy nemáte z čeho žít? Nevíte si rady? Pomůžeme.
Nezabavitelnou částku na povinného dlužníka stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je pro rok 2013 vládou ČR stanovena na 5687 Kč, čili jako 2/3 z částky 9097. Nezabavitelná částka na povinného činí 6064,66 Kč. Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6064,66 Kč, činí tedy 1516,16 Kč. Celkovou nezabavitelnou částku stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.
Myslíte si, že exekutor Vám ze mzdy strhl více, než může? Nevíte, jak vypočítat, částku kterou Vám může exekutor srazit z měsíční mzdy? Poradíme. Pomůžeme
Pokud Vám exekutor zablokoval účet, banka Vám nesmí nic vyplatit. Tento zákaz se však nevztahuje na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč. Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny mj. i hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, tedy částky 6820 Kč.
Nemáte žádnou hotovost a nemůžete si žádnou vybrat, protože Vás účet exekutor obstavil? Nevíte si rady? Poradíme. Pomůžeme.
Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů.
Máte za dlužníkem pohledávku spočívající v nepeněžitém plnění a nevíte jak přinutit dlužníka, aby svou pohledávku splnil? Poradíme.
Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména, běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.
Máte pocit, že exekutor provedl soupis věcí, které postihnout nemůže? Nevíte, které to jsou? Poradíme. Pomůžeme.
Půjčil jste Vaše movité věci, někomu, proti někomu je vedena exekuce? Nevíte, jak dostat své věci zpátky? Poradíme. Pomůžeme.

O nákladech exekuce je pak rozhodnuto v samostatném příkazu k úhradě nákladů exekuce, přičemž tyto náklady se také vymáhají v rámci již nařízené exekuce.
Máte za to, že exekutor účtuje příliš vysokou odměnu? Neumíte si to zkontrolovat? Pomůžeme.
Exekuce končí především vymožením pohledávky oprávněného a nákladů exekuce, lze již však také ještě předtím ze stejných důvodů zastavit. O zastavení rozhoduje i bez návrhu soudní exekutor, pokud ale v případě podaného návrhu tomuto návrhu nevyhoví, postoupí jej exekučnímu soudu, který rozhodne s definitivní platností.
Myslíte si, že exekuce, která na Vás byla nařízena, je neoprávněná? Poradíme. Pomůžeme.
Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. V exekučním řízení se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Exekuce na majetek, který není součástí společného jmění manželů (majetek získaný dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka) je možná, jen pokud jste i Vy dlužníkem společně se svým manželem (podepsali jste spolu smlouvu o půjčce). Není-li tomu tak, je exekuce vedena na Vás výlučný majetek nezákonná.
Nevíte jak se bránit? Pomůžeme.

Kontaktujte nás.