Oddlužení

Co je to oddlužení a pro koho je vhodné?

Oddlužení je způsob řešení úpadku fyzické osoby – nepodnikatele (dále jen dlužník). Jednou ze základních podmínek splnění oddlužení je uspokojení alespoň 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Výše tohoto procenta se v průběhu insolvenčního řízení přezkoumává několikrát, zásadní přezkoumání přichází ve chvíli po zpeněžení majetku, resp. po splnění splátkového kalendáře. Číslo 30% je třeba vnímat v konkrétním případě, nikoliv mechanicky, to že klient je dle výpočtu v návrhu nenaplní ještě neznamená zamítnutí návrhu a konkurz. Nicméně zejména v případech, kdy se klient se svou současnou výší pohledávek a příjmů pohybuje v teoretické rovině kolem 30%, je nutno dopodrobna vysvětlit, proč se klient domnívá, že zákonných 30% splní. V případě, že na konci oddlužení nebude splněno 30%, přihlédne soud k okolnostem dlužníkem nezaviněným (např. nezaviněná autonehoda a snížení příjmu v důsledku úrazu) a ani zde není výše 30% pohledávek nezajištěných věřitelů absolutní. Na druhou stranu důsledkem nesplnění podmínek oddlužení bez výjimečných důvodů je konkurz dlužníka.Oddlužení fyzické osoby - nepodnikatele může proběhnout dvěma způsoby:

•    zpeněžením maetkové podstaty dlužníka (tedy zpeněžením jeho majetku)

•    splněním plátkového kalendáře (tedy splátkami) po dobu 5 let

 

Kdy je dlužník v úpadku?

•    má více věřitelů, a zároveň

•    má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a zároveň

•    tyto závazky není schopen plnit (§ 3 odst. 1 IZ): tj. dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků nebo neplní své závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některého z věřitelů výkonem rozhodnutí nebo exekucí, popř. na výzvu soudu nedoložil seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ (§ 3 odst. 2 IZ). Teoreticky lze uvést i jiné okolnosti, které svědčí o úpadku, které zákon jako důkaz úpadku výslovně předpokládá. V takovém případě je potřeba skutečně velmi dopodrobna vylíčit všechny skutečnosti a prokázat je, aby z návrhu samotného přímo vyplývalo, že dlužník je v úpadku.

Obdobně jako v případě úpadku lze dle zákona postupovat i  v případě „hrozícího úpadku", který nastává tehdy, lze–li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých závazků.

 Oddlužení manželů

Z důvodů problematické aktuální judikatury doporučujeme téměř vždy společné oddlužení manželů.

Pokud Vaše příjmy nedosahují potřebné výše, je možné tyto doplnit darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu, kdy se  další osoba zaváže, že po dobu Vašeho oddlužení Vám bude přispívat potřebnou částkou k doplnění potřebného příjmu.