Oddlužení splátkovým kalendářem

Jedním ze způsobů oddlužení je oddlužení splátkovým kalendářem. Výhodou je, že dlužník nepřijde o svou případnou nemovitost (to neplatí, pokud je tato nemovitost zatížená zástavním právem přihlášeného věřitele), nevýhodou je, že po dobu 5 let bude žít v podstatě ze životního minima pod dohledem insolvečního správce.

Dlužník, u kterého bylo rozhodnuto o schválení oddlužení formou splátkového kalendáře, má následující povinnosti:

- vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat, taktéž nesmí odmítnout splnitelnou možnost si příjem obstarat,

- pokud dlužník nabude nějaké majetkové hodnoty z titulu dědictví, popř. daru, je povinen je zpeněžit a společně s jinými mimořádnými příjmy použít na splátky jdoucí nad rámec plánovaného splátkového kalendáře; v případě odmítnutí dědictví či daru, popř. jeho přijetí v nižší hodnotě bez souhlasu insolvenčního správce, je takový právní úkon neplatný,

- bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru změnu bydliště, popř. sídla a zaměstnání,

- předložit k 15. lednu a 15. červnu kalendářního roku insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,

- nezatajovat žádný ze svých příjmů,

- na žádost insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení,

- zákaz poskytnutí jakéhokoliv plnění jednomu věřiteli na úkor jiných,

- zákaz přijmout na sebe nové závazky, které by dlužník nemohl v době jejich splatnosti splnit,

- s majetkem, který slouží k zajištění pohledávek věřitele, dlužník nemůže žádným způsobem nakládat; tento majetek zpeněží insolvenční správce na základě a v souladu s ustanoveními o konkurzu, požádá-li o to zajištěný věřitel,

- ke zbývajícímu majetku nabývá dlužník právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení splátkovým kalendářem veškerých svých dispozičních práv,

- dlužník je po celou dobu povinen nakládat se všemi svými příjmy v souladu s usnesením o schválení oddlužení.

K plnění splátkového kalendáře dochází prostřednictvím insolvenčního správce. Proces je stejný jako u výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro přednostní pohledávky – plátci mzdy nebo jiných příjmu se doručí usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem a nařídí se mu provádět srážky v zákonné (nebo usnesením určené) výši. Sražené částky je plátce povinen zasílat přímo insolvenčnímu správci a nesmí je vydat k dispozici dlužníku. Sražené částky insolvenční správce k určenému dni v každém kalendářním měsíci rozešle v poměru určeném usnesením soudu jednotlivým věřitelům.

Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek - např. změna v počtu vyživovaných osob.

Do doby rozhodnutí soudu o splnění oddlužení, může soud, i přestože bylo oddlužení schváleno, toto rozhodnutí zrušit a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. Takto může soud rozhodnout, pokud:

- dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení,

- vyjde najevo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude dlužník schopen dodržet,

- v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (Dlužník na sebe v omezené míře, tj. ve zbytku svých příjmů, jež nepodléhají splátkovému kalendáři, může přebírat závazky. Pokud by se však s tímto závazkem dostal do prodlení delšího 30 dní, jedná se o důvod, pro který je možno schválené oddlužení zrušit.) Pozor v této souvislosti např. na celoroční vyúčtování energií apod., dlužník je povinen hradit takové zálohy, aby případný nedoplatek zvládl splatit bez problémů i z nízkého příjmu. Pokud už dojde na situaci, kdy dlužník není schopen částku do 30 dnů zaplatit, je řešením uzavření splátkového kalendáře v písemné formě, kterým se posune splatnost závazku na splatnost jednotlivých splátek a nedochází tak k prodlení.

- navrhne to sám dlužník.

Ve chvíli, kdy dlužník splní 100% všech pohledávek věřitelů nebo uplynutím 5 let, na který byl splátkový kalendář sestaven, rozhodne insolvenční soud o splnění oddlužení. Toto rozhodnutí je spíše formální povahy. Před jeho vydáním soud nezkoumá, jak oddlužení proběhlo. O splnění oddlužení rozhoduje soud tak, že ho vezme na vědomí. Rozhodnutím o splnění oddlužení se insolvenční řízení končí. Soud rozhodne o odměně a nákladech insolvenčního správce a jej zbaví jeho funkce. Odměnu a náklady insolvenčního správce hradí rovněž dlužník, ostatně záloha na tyto náklady je jednou z položek splátkového kalendáře, takže je hrazena během splácení.